Parochieblad

Jaargang 5, nr. 9

September 2021

Oogsten

De maand september wordt fruitmaand genoemd. Vroeger was dat een vanzelfsprekende naam, toen iedereen hielp appels en peren te plukken. Nu is er het hele jaar volop fruit beschikbaar. Kinderen zullen bij fruit eerder aan een winkel dan aan een boomgaard denken. We leven veel minder volgens seizoenen dan vroeger. Eeuwenlang combineerde de Kerk  seizoenen, oude gebruiken en liturgie slim. Dat gaf houvast in het leven van mensen die nauw met de natuur verbonden waren. Nu is de natuur-oorsprong van veel christelijke feesten nauwelijks bekend, maar hebben ze een eigen betekenis gekregen. Denk bijvoorbeeld aan Kerstmis. Het dagelijkse taalgebruik spreekt over ‘laaghangend fruit plukken’. Vrij vertaald is dat: eerst binnenhalen wat gemakkelijk en snel kan. Dat lukt niet iedere dag. Soms moeten we moeilijke klussen oppakken of in de lange termijn investeren. Ook in de Koepelkerk.

Onze parochies H. Joannes Bosco en H. Hart van Jezus zoeken al jaren samenwerking met de buren. Sinds kort bieden we gastvrijheid aan de Eritrese Orthodoxe Tewahedo Kerk, die op zaterdag van ons kerkgebouw gebruikmaakt. Een ‘geschenk uit de hemel’ is dat Kapelaan Austin zijn enthousiasme en energie in ons wil investeren. Dit alles is geen garantie dat de Koepelkerk een hoogstamboom vol sappig fruit wordt. De oogst wordt bepaald door de betrokkenheid en inzet van iedereen.

Willem Wolters

Eucharistievieringen Koepelkerk, september 2021 om 10.30 uur:

Zondag 5 september, drie-en-twintigste zondag door het jaar  

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: Jan en Caecilia de Leeuw-Mol; familie en vrienden van de familie de Leeuw-Mol; Mia Darding; zieke mede- en oud-parochianen; en de laatste 12 maanden overleden parochianen
 • Muziek: cantor Eric Habets en orgelmuziek van Ton Vennix.

Door celebrant gehouden preek:

Homilie:

Beste mensen,

En dat kan alleen als de liefde voor zijn schepping ons zal leiden in onze relatie met elkaar, met onze medemensen en met God en met heel de schepping. Dat vinden wij in de eerste lezing. Het lied over de steppe die zal bloeien, die zal lachen en juichen, omdat de ogen van de blinde weer opengaan, de lamme weer springt als een hert en de rivieren ontspringen in de woestijn.

De lezingen van vandaag gaan over bemoediging en vertrouwen. En de eerste lezing zegt daarover “Wees niet bang… Hij komt u redden” En dan spreekt de tekst in zeer mooie beelden. De radeloze mensen zijn als blinden en doven, hun ogen en oren zullen open gaan, de stomme zal spreken. De bevrijding uit de radeloosheid is als de genezing uit een afschuwelijke eenzaamheid, de eenzaamheid van mensen die niets meer kunnen zien, niets meer kunnen horen, volledig verlamd zijn, niet meer kunnen leven.

Maar Marcus vertelt dat Jezus de redding brengt, waartoe God zich verbonden heeft. Hij verkondigt die boodschap in dit geweldige verhaal. Hij is de redder voor ons leven. Dat vinden wij in het evangelie. Jezus redt mens. Hij geneest de mens. Dat vinden wij of zien wij in het Evangelie-verhaal..

Hij zegt “Effata” Dat is een Armeens woord uit de taal die Jezus spreekt.. Dat betekent “Ga open”. We horen eigenlijk hier het woord dat Jezus zelf sprak. En Marcus vertaalt het voor ons, de christenen die Jezus volgen kunnen over Hem spreken en over Hem horen. Toen Hij zei “Effata” , werd de zieke man bevrijd van alles en kon het leven bevrijd en wel opnieuw beginnen. Daarom noemen wij Jezus : Hij is onze redder.

Wij hebben ook onze kerk open gesteld voor anderen en open gemaakt voor mensen met hun eigen gebeden. Iedere zaterdag komen Eritrese mensen naar ons kerk. Onze kerk is open voor iedereen. Zoals Jezus zegt “Ga open”, is de Kerk altijd open voor iedereen. Soms zijn onze harten niet open voor iedereen. We leven in een moeilijke tijd. Een bemoedigend woord, een vertrouwde blik, een helpende hand kunnen voor velen dichtbij en ook iets verder af een beetje geluk brengen. Laten wij proberen ons leven en ons hart open te maken voor onze naasten en anderen. Dan is er echt sprake van een “Effata”. Amen.

Zondag 12 september, vier-en-twintigste zondag door het jaar

 • Celebrant: Emeritus Pastor Deken L. Kleinen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: groot gemengd koor Instemming uit Ilpendam (gemeente Waterland, provincie Noord-Holland), organist Ton Vennix.

Door celebrant gehouden preek:

Beste mensen,

Het is nogal een vraag die Jezus stelt: wie zeggen de mensen dat ik ben? Uit de antwoorden die Hij krijgt blijkt dat de mensen heel erg tegen Hem opkijken: Johannes de Doper, de profeet Elia, niet de eersten de besten en er zullen nog wel meer namen gevallen zijn. Dan gaat Jezus nog een stapje verder en vraagt nadrukkelijk aan zijn meest naaste medewerkers, wie denken zij dat Hij is. En dan krijgt Hij een nog hogere titel: de Christus, de Messias, de Gezalfde, de van God Gezondene. En als je dat als Jood over je leraar durft te zeggen, dan weet je meteen dat je niet zomaar wat uit je nekharen staat te kletsen, maar dat je een belangrijke en gewichtige uitspraak doet. Als je ervan overtuigd bent dat jouw leidsman de langverwachte Messias is, dan kan het niet anders dan dat je dat aan iedereen wil vertellen. Dat moet iedereen horen! Maar Jezus verbiedt hun nadrukkelijk hierover met wie dan ook te spreken. Blijkbaar is de overtuiging dat Jezus de Messias is op de eerste plaats een boodschap voor de leerlingen zelf, een boodschap die ingang moet vinden in hun eigen leven. En dat vinden zij ook, dat die boodschap ingang moet vinden in hun eigen leven. Je moet die boodschap niet alleen met de mond belijden, maar je moet hem ook laten zien. En daar begint de ellende, want als je dat doet dan word je niet serieus genomen en dan word je dat niet in dank afgenomen. Want dat betekent dat je het vaak tegen de gevestigde orde in zult moeten opnemen voor je mensen, voor degenen die altijd in de hoek zitten waar de klappen vallen en dat je zelf ook klappen zult krijgen als je ze voor anderen wilt opvangen. Met hart en ziel Christus’ boodschap uitdragen brengt lijden met zich mee. Het kan betekenen, dat ze je monddood proberen te maken of op dood spoor proberen te zetten of je ergens parkeren waar je in hun ogen geen kwaad meer kunt. Op alle mogelijke manieren zal men proberen je het zwijgen op te leggen. Maar je zult mens moeten zijn met de mensen en lijdende met de lijdenden. De weg van Jezus en zijn leerlingen is een weg die niet om het lijden heen kan. De weg van Jezus is een weg die de werkelijkheid van deze wereld recht in de ogen kijkt. Maar het is ook de weg voor diegenen die verder durven kijken dan vandaag, voor mensen die steeds weer opnieuw durven hopen op een nieuwe toekomst, die uitzien naar wat er nog niet is. En misschien ligt daar ook wel de troost en de bemoediging. Misschien is de grootste troost wel dat Jezus juist in zijn lijden heel dicht bij ons mensen is. Juist in zijn verlatenheid is Hij mens met de mensen. Jezus is de mens die meegaat met de bedroefden, met de mensen die niets meer hebben. Jezus is als Messias niet de grote probleemoplosser. Hij is geen wonderman die het allemaal wel even regelt. Hij is een mens die weet wat lijden is. Hij weet wat mensen meemaken en door het lijden heen, zoekt Hij met ons mensen, naar wat goed is. Hij helpt ons los te komen van onze al te menselijke angsten en krampachtigheden, op zoek naar het vele goede in ons leven om op die manier als mens overeind te blijven.
Amen.

Zondag 19 september, eucharistieviering met veteranen

 • Celebrant: Emeritus Pastor F. Kurris / Kapelaan Austin
 • Misintenties: Jan en Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie de Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Ton Vennix.

Zondag 26 september, zes-en-twintigste zondag door het jaar

 • Celebrant: Emeritus Pastor D. Eijssen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Hub Wolfs.

Zondag 5 oktober, zeven-en-twintigste zondag door het jaar

 • Celebrant: Emeritus Pastor F. Delahaye
 • Muziek: Slavisch-Byzantijns koor Anastasis.

In de kerk kan iedereen op veilige afstand zitten, zie de gele markering op de banken.

Beste parochianen,

Jezus roept Zijn leerlingen op Hem te volgen. Ik roep jullie ook op met me mee naar Jezus te gaan. Iedere mens reist op de weg van het leven. De afgelopen maanden zijn vakantiemaanden. Daarom reizen we met reisgenoten en maken wij een lange of korte reis. Velen van ons reizen naar het bekende en het onbekende. Op reis komen wij zoveel mensen tegen. Sommige mensen reizen met ons een aantal uren of dagen of weken of zelfs jaren. Maar Jezus reist de hele tijd met ons mee. Ons hele leven reist Jezus met ons. Ja, Jezus is de enige die tot het einde van ons leven mee zal reizen. Hij blijft echter leven door het Woord van God en door de genade van het christelijk geloof. Als wij in Hem geloven, komt Hij in ons leven met ons meereizen. Hij is het woord van God. Hij leeft in de Bijbel en de Heilige Communie. Daarom vieren wij Heilige missen in de kerk, en leven wij met Christus in Zijn Woord van God en in de Heilige Communie. Hij leeft met ons leven mee. Daarom nodig ik jullie uit naar de kerk te komen en te luisteren naar het woord van God en het ontvangen van de Communie (het Lichaam van Christus). Door het woord van God (de Bijbel) en de Communie leeft Hij in ons leven en reist Hij met ons. Als wij iedere dag of een keer per week naar de kerk komen leven wij ook met Hem. Jezus zegt: “waar twee of drie ter wille van Mijn naam bij elkaar zijn, daar ben Ik bij hen”. Onze kerkgemeenschap is groot. In de kerk is de plaats waar de mensen samen komen. Als wij samen naar de kerk komen, is de Heer in ons midden. Daarom beste mensen, nodig ik jullie uit naar de kerk te komen en met de Heer te leven. En …….reizen wij met de Heer in ons leven.

Kapelaan Arockia Austin,
Email: arockiaaustin10@gmail.com , tel.: 0687971327

“De dood moet geen kwaad geacht worden, als hij het einde is van een goed leven.”
St. Augustinus, 354-430

In memoriam:

Ad Appels, 1938-2021
Het rijke en lange leven van Ad Appels kan niet in enkele woorden samengevat worden. Toch springen twee woorden eruit: liefde en begrijpen.
Zijn liefde voor zijn vrouw, kinderen, familie en vele anderen was groots. Als wetenschapper wilde hij de invloed van psychologische stress op hartziekten begrijpen om patiënten te kunnen genezen. Ook als gelovige christen hielp hij medemensen. Wetenschap en geloof in het dagelijkse leven combineren was voor hem niet bijzonder, het hielp hem om zijn talenten maximaal te kunnen inzetten.
Tijdens de mooie uitvaart getuigden zijn kinderen van verdriet en dankbaarheid. En zij vierden dat zij deel waren geweest aan een leven vol wijsheid, begrip en liefde.
Ad Appels haalde uit zijn geloof en talenten de kracht en energie om het leven lief te hebben en te dienen.

Pierre Castermans, 1942-2021
Bij Pierre Castermans denk je snel aan zijn humor. Speelse humor, soms dwars en provocerend. Zijn manier ook om te zeggen dat dingen anders en beter gedaan kunnen worden.
Hij was een man die als van nature graag hielp. Een bron was misschien zijn spiritualiteit. Hij was een mens op zoek naar het kader om zijn zingeving van het leven een naam of een godsbeeld te geven. In de Koepelkerk vond hij jaren een geloofsbeleving die hem aansprak. Inhoud en appél inspireerden hem meer dan rituelen of instituties.
Hij deelde zijn visies en twijfels heel open. Dat zette mensen, waaronder zijn leerlingen, aan het denken. Hij twijfelde nooit over zijn verantwoordelijkheid als echtgenoot, vader, leraar en ‘christenmens’. Dan handelde hij, recht door zee en vol energie. Soms iets te enthousiast.
Pierre Castermans was op zoek en vond veel, maar niet het einde van de regenboog.
Willem Wolters

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze parochies en Koepelkerk vitaal houden. Extra handen en hoofden zijn altijd welkom.
Er is behoefte aan acolieten, lectoren, collectanten, bestuursleden en iedereen die kan helpen om kleine en iets grotere technische klussen in en rond het kerkgebouw op te pakken. Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie kosten. Dat kan alleen een bepaalde dag, week of maand in het jaar betreffen. Daarom is er voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit.
Bij een vitale geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar aandacht geven. Misschien wilt u iemand af en toe bellen of bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken? Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen, al is het maar eenmaal per maand. Hebt u interesse, laat het ons weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

Kopij, misintenties en huisbezoek:

Artikelen voor de Overkoepeling van de maand oktober kunt u opgeven t/m 22 september a.s. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:
– op het adres Kopij Overkoepeling Heerderweg 1, 6224 LA Maastricht;
– per telefoon: Willem Wolters, 06-46705520;
– per e-mail: info@willemwolters.nl;
– in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is iemand in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een gesprek of misintenties te noteren.
Het aanvragen van een gesprek met Kapelaan Austin of een van de Emeriti Pastores kan rechtstreeks of via koster Henk Boetsen.
Het opgeven van misintenties kan als volgt gebeuren:
– persoonlijk op woensdag van 10.00 -11.00 uur;
– per telefoon: Koster Henk Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-12478421;
– in de doos achter in de kerk, voor of na de H. Mis;
Klik hier om het formulier voor de Misintentie aan te vragen

Wat u moet weten:

Veel informatie over de parochies en het kerkgebouw staan op de website.
Op donderdagmiddag is een eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep en belangstellenden in de Dagkapel.

Op zaterdag tussen 8.00 en 13.30 uur viert de Eritrese Orthodoxe Tewahedo Kerk haar geloof in de Koepelkerk.
Op zaterdagavond is een eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Voor meer informatie, zie hun website: https://www.lourdeskerkmaastricht.net/

Op elke zondag is een eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk
Het is gebruikelijk dat op de eerste en tweede zondag van de maand, na de eucharistieviering, koffie achter in de kerk geschonken wordt. Dit is afhankelijk van de coronabeperkingen.

Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster,
Henk Boetsen: telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel: 06-12 47 84 21 of vul het wijzingsformulier in.

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm Spoed: 112
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 387 77 77
Pastorale hulpdienst: Larissa: 043 – 631 45 00

Ter attentie: in de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.