Parochieblad

Jaargang 5, nr.11 – november 2021

November 2021

November, de laatste maand van het Kerkelijk jaar.
De Bijbel is een van de invloedrijkste boeken ter wereld en het meest verspreide boek ooit. De teksten van het Oude en het Nieuwe Testament zijn geschreven tussen de achtste eeuw voor Christus en het einde van de eerste eeuw na Christus. Zij zijn het resultaat van een eeuwenlang nadenken over wat wordt in de tekst precies bedoeld en hoe vertel ik dat. Dit proces gaat nog steeds door. Dan helpt het om de taal bij de tijd te houden. De Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 (NBV21) is de nieuwste versie en het resultaat van jarenlange studie en discussie. De gedachte achter de NBV21 past bij de Advent. Een tijd om het afgelopen jaar te overdenken en te evalueren. Wat ging er goed en wat ging er fout? Wat had ik anders moeten doen of zeggen? Wat vind ik nu echt belangrijk? Op het einde van het kalenderjaar zijn mensen druk met Kerstmis voorbereiden en vieren. En vervolgens schieten we ons met vuurpijlen het nieuwe jaar in. Het gebeurt allemaal zo snel en met zoveel drukte dat we vergeten even stil te staan en om te kijken naar het afgelopen jaar. De kerk doet dat anders en begint het nieuwe kerkelijke jaar met de Advent. Dit jaar zijn veertig dagen misschien te kort, want we hebben veel om over na denken. We hebben een periode van bijna twee jaar van verdriet, onzekerheid, kerksluiting en beperkende maatregelen achter de rug. En we weten niet wat de komende tijd brengt. Laten we ons afvragen wat we beter voor elkaar kunnen doen, ook in onzekere tijden. Laten we dat ook als parochies doen. We doen dat al in bijeenkomsten over het vormen van een federatie met de parochies uit Heugemerveld, Wittevrouwenveld, Nazareth en Limmel. Als we met meer actieve mensen en parochies ons geloof vieren en in daden omzetten, zijn we beter voorbereid op Kerstmis en het nieuwe kalenderjaar. 
Willem Wolters                                                                                     

Eucharistievieringen Koepelkerk, november 2021 om 10.30 uur:

Zondag 7 november, twee-en-dertigste zondag door het jaar  

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: Mario de Leeuw, Jan en Caecilia de Leeuw-Mol; familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; zieke mede- en oud-parochianen; overleden parochianen van de twaalf maanden
 • Muziek: cantor Eric Habets, orgelmuziek Ton Vennix.

Door celebrant gehouden preek:

Als je veel van iemand houdt, geef je hem/haar het mooiste wat je hebt, dat is heel gewoon. Dit was een van de liedjes van onze communie viering van afgelopen jaar. Omdat God van mensen houdt gaf Hij het mooiste wat Hij had : Zijn eigen zoon. “Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet”. En zo gaat het liedje verder. Een liedje dat heel goed past bij de lezingen van deze zondag. In de eerste lezing zien wij de weduwe die wacht, samen met haar zoon, op de dood. Want er was geen brood meer om in leven te blijven. Er was alleen maar een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. Daarmee wilde ze voor het laatste eten klaarmaken. Daarna was het wachten op de dood. Het was een verschrikkelijke situatie voor haar. Toen kwam de profeet met een vraag om voor hem een broodje te maken.  Stel dat wij die weduwe waren. Hoe gingen wij om met zulk een situatie. Zelf geen brood meer om in leven te blijven. Onze eerste reactie zou zijn, sorry wij hebben zelf geen brood meer. Ga naar een andere plaats om brood te zoeken. De vrouw luisterde naar alles wat de profeet zei. Maar de reactie van de vrouw kwam naar voren toen de profeet de volgende zin uitsprak: “zo zegt de Heer, de God van Israël : de pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie niet uitgeput, tot het weer gaat regenen”. Toen herkende ze Elia als iemand van God en deed alles wat hij vroeg. Want de vrouw had een groot vertrouwen op God. De beide vrouwen hielden veel van God. Daarom gaven ze alles wat ze hadden. De Heilige Willebrord hield ook van God. Daarom vertaalde hij de Bijbel in onze eigen taal.  Als je veel van God houdt, geef je alles wat je hebt. “Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk een mooier geschenk ken ik niet.” Jezus zei: “de arme weduwe wierp het meest in de offer kist”. Waarom reageren beide vrouwen zo? Eigenlijk vanuit hun sterk geloof. Met andere woorden: hun sterk geloof heeft hen gered. Dat zijn ook woorden die Jezus heel vaak zegt tegen mensen die zijn hulp afsmeken en die Hij van allerlei ziektes geneest. ‘Uw geloof heeft u gered’, zegt Hij. Niet het wonder van de genezing, maar het geloof komt dus eerst. Zonder geloof was het wonder van de volle pot meel en de volle kruik olie nooit gebeurd, en was er geen enkele zieke, gehandicapte of zondaar door Jezus genezen. Nu is de vraag, is ons geloof even sterk en zelfs even extreem als dat van die vrouw? Is ons geloof ook sterker dan onze verlangens, onze angsten, onze onzekerheden? Zusters en broeders, wij zien vandaag twee weduwen in de lezingen. Beide zijn geen sterke vrouwen in onze ogen, maar wel twee sterke vrouwen in Gods ogen. Hun geloof is onvoorstelbaar voor ons menselijk denken. Want we zijn allemaal gelovige mensen, maar zo in beweging komen lukt ons vaak niet. Want we zijn bezing met onze eigen belangen. Wij mogen in ons leven proberen om te groeien tot het geloof van deze beide weduwen. Dat is niet gemakkelijk. Want daar hebben wij meer vertrouwen op God voor nodig. Als wij zo uitgroeien, mogen wij samen de nieuwe versie van het communie liedje zingen: “Als je veel van God houdt, geef je alles wat je hebt, hoe ik ook denk, hoe ik denk een mooier geschenk ken ik niet”. Amen

Zondag 14 november, drie-en-dertigste zondag door het jaar

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelmuziek Ton Vennix.

Door celebrant gehouden preek:

Onze geschiedenis is getekend door veel kwaad en onrecht. Oorlogen, geweld, terreur en rampen lopen dwars door onze menselijke geschiedenis heen, alle eeuwen door. Ondanks dat de mens veel grip op de wereld heeft gekregen door de geweldige vooruitgang op het gebied van wetenschap en techniek, wordt de lijst met catastrofes, ziekten en natuurrampen steeds langer. De mens beschikt dan wel over veel mogelijkheden om deze wereld te beheersen, toch moet hij toegeven dat hij zwak staat tegenover bijvoorbeeld natuurrampen. Dit jaar tonen de vele bosbranden, overstromingen en aardbevingen dat nog weer eens pijnlijk aan. Uiteindelijk staan wij zwak in alles wat in onze wereld aan rampen gebeurt. Vandaag gebruiken de lezingen de meest indrukwekkende beelden om aan te geven dat onze wereld ooit zal ophouden te bestaan. Niets is blijvend en zelfs onze dierbare wereld zal ooit vergaan. Toch verzekert de Bijbel ons dat God uiteindelijk het vaste punt is in ons bestaan. Al het aardse zal ooit vergaan, alleen God is blijvend. Hij is alfa en omega, begin en einde. Er zijn sekten die beweren dat zij het einde van onze wereld kunnen berekenen. In het evangelie van vandaag horen wij dat dit niet waar is: Van die dag of dat uur weet niemand iets af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen. Wij kunnen niet in Gods agenda kijken en uitvissen wanneer de laatste dag eraan komt. Daarom behoort elke dag dat wij hier leven een dag te zijn waarop wij leven alsof het onze laatste dag is. Omdat wij niet weten wanneer wij sterven is elke dag een oproep om te leven in het bewustzijn dat God de eerste en de laatste is. Daarom roept het evangelie ons op om waakzaam te zijn. Om het licht van ons geloof niet uit te laten gaan. Dit evangelie zegt ons dat wij niet overdreven gehecht moeten raken aan de dingen van deze voorbijgaande wereld. Het is waar dat aardse rijkdom en bezittingen ons leven een tijdelijke bevrediging kunnen bieden, maar nooit een blijvende bevrediging. Na verloop van tijd zullen deze wereldse zaken allemaal verdwijnen. Als wij dus werken om alleen aardse rijkdom en bezittingen op te bouwen, zouden wij ons ervan bewust moeten zijn dat al die dingen uiteindelijk zullen verdwijnen, en dat wij dan met niets achterblijven. Wat is het dan wat eeuwig is? Alles wat waar is en door God als waar is geopenbaard, is eeuwig en de moeite waard om aan vast te houden. Dit onthult ons dat de woorden van Jezus de ware rijkdom zijn die we zoeken. Wij omarmen Zijn Woord, houden ons eraan vast, gaan erin geloven en laten het ons leven veranderen. Wij omarmen dat wat we voor eeuwig zullen hebben. Dit is een belangrijke waarheid om te begrijpen en voor te leven. Denk vandaag eens na over het simpele feit dat alles in het leven voorbijgaat, behalve de woorden van onze Heer. Alles wat Hij tot ons heeft gesproken en geopenbaard, zal voor altijd blijven, en deze waarheden zijn het enige in het leven dat het waard is om voor te werken. Richten wij onze ogen op het Woord van God en proberen wij de betekenis ervan dieper te vatten, zodat wij hier en nu kunnen beginnen met het opbouwen van schatten in de hemel. Amen!

Zondag 21 november, Christus, koning van het heelal

 • Celebrant: emeritus Deken L. Kleinen
 • Misintenties: Mario de Leeuw, Jan en Caecilia de Leeuw-Mol en familie en vrienden van de familie de Leeuw-Mol; zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: koor Cantara o.l.v. John Schreurs.

Zondag 28 november, eerste zondag van de Advent

 • Celebrant: emeritus pastor D. Eijssen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: Collegium Gregorianum o.l.v. Peter Schroen, organist Hub Wolfs.

N.B.

Vrijdagmiddag 12 november vanaf 16.00 uur in de Koepelkerk: voorstelling klassieke lied door studenten van de Opleiding Docent Muziek van het Conservatorium Maastricht. Uitgevoerd worden werken van: o.a. Vivaldi, Durante, Caldara, Purcell, Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Quilter, Fauré, Debussy, Poulenc, DeFalla, Britten. De toegang is voor onze parochianen gratis.

Let wel op dat de afstand coronaregel van 1,5 meter voor bezoekers en uitvoerders wordt in acht genomen.

Beste parochianen,

Dit is de maand november, vijf maanden na mijn priesterwijding. Ik wil op de eerste plaats de mensen bedanken, die voor me gebeden hebben tijdens mijn priesteropleiding, tijdens mijn retraite en bij mijn priesterwijding in Nederland. Ik ben heel dankbaar voor alle vreugde en blijdschap die ik mocht ervaren bij mijn priesterwijding en mijn eerste heilige Missen. Dankbaar ben ik om de vreugde van de Heer met u te delen! Ja beste mensen in Christus, Ik ben erg blij met u samen mijn vreugde te delen in uw leven en uw parochies. Ik ben heel blij met u samen te kunnen werken in de parochies en u maakt mij blij door de genade van God. Toen ik naar de mensen thuis op bezoek ging, vroegen zij naar een en ander. Waarom? Hoe ben je naar Nederland gekomen? Ik zei, door de vraag van de toenmalige Bisschop van Roermond Mgr. Frans Wiertz. Hij heeft aan mijn bisschop gevraagd om mensen naar Nederland te sturen om te komen helpen, omdat er in Nederland te weinig roepingen zijn. Maar de mensen zeggen dan meteen, dat vroeger de missionarissen vanuit Europa naar Azië gingen. Maar nu is alles omgekeerd. Nu komen jullie uit Azië naar Nederland. Dat betekent dat de wereld klein is. Daarna vertel ik hun, dat er in ons dekenaat Maastricht uit 9 verschillende landen priesters werkzaam zijn als pastoor en kapelaan. Iedereen kwam naar Nederland om de Blijde Boodschap te verkondigen aan de mensen. Jezus heeft dat ook gedaan in Zijn eigen geboorteplaats en in andere steden. Jezus heeft zijn eerste apostelen geroepen om de Blijde Boodschap te verkondigen. Wij priesters zijn ook geroepen door God om het Rijk Gods te verkondigen en mensen te dopen en alle sacramenten toe te dienen. Dat doe ik ook in de parochies. Maar wat doet u als mens voor God? Gaan wij naar de kerk en bidden wij of steken wij een kaarsje aan in de kerk? Dat is niet genoeg. Wij kunnen ook de Blijde Boodschap van het evangelie aan andere mensen of aan uw kinderen en kleinkinderen vertellen en hen meenemen naar de kerk. Wij kunnen hen over het geloof vertellen en in het geloof opvoeden. Als wij onze kinderen of kleinkinderen meenemen naar de kerk, kunnen zij misschien roeping krijgen tot het priesterschap of een religieus leven. Als u over de kerk vertelt of hen meeneemt naar de kerk, komen ze later misschien ook zelf naar de kerk. De mensen vinden het heel jammer dat er zo weinig priesters zijn in Nederland. Ik ben heel blij samen te mogen werken tussen en met de mensen in de parochies. Ik denk dat de mensen ook heel blij zijn samen met me in de parochie te werken.  Er is veel mooi werk te doen!
Kapelaan Arockia Austin
Email: arockiaaustin10@gmail.com , tel.: 0687971327

Wij zijn op zoek naar jou!

Het zijn de vrijwilligers die onze parochies en Koepelkerk vitaal houden. Extra handen en hoofden zijn altijd welkom. Er is behoefte aan acolieten, lectoren, collectanten, bestuursleden en iedereen die kan helpen om kleine en iets grotere technische klussen in en rond het kerkgebouw op te pakken. Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie kosten. Dat kan alleen een bepaalde dag, week of maand in het jaar betreffen. Daarom is er voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit.

Bij een vitale geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar aandacht geven. Misschien wilt u iemand af en toe bellen of bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken? Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen, al is het maar eenmaal per maand. Hebt u interesse, laat het ons weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

Kopij, misintenties en huisbezoek:

Artikelen voor de Overkoepeling van de maand december kunt u opgeven t/m 21 november a.s. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:
– op het adres Kopij Overkoepeling Heerderweg 1, 6224 LA Maastricht;
– per telefoon: Willem Wolters, 06-46705520;
– per e-mail: info@willemwolters.nl;
– in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur is iemand in de Sacré Coeur aanwezig om aanvragen voor een gesprek of misintenties te noteren.
Het aanvragen van een gesprek met Kapelaan Austin of een van de Emeriti Pastores kan rechtstreeks of via koster Henk Boetsen.
Het opgeven van misintenties kan als volgt gebeuren:
– per telefoon: Koster Henk Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-12478421;
– in de doos achter in de kerk, voor of na de H. Mis;
Klik hier om het formulier voor de Misintentie aan te vragen

Wat u moet weten:

Op donderdagmiddag is een eucharistieviering om 15.00 uur voor de Gebedsgroep en belangstellenden in de Dagkapel.
Op zaterdag tussen 8.00 en 13.30 uur viert de Eritrese Orthodoxe Tewahedo Kerk haar geloof in de Koepelkerk.
Op zaterdagavond is een eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Voor meer informatie, zie hun website: https://www.lourdeskerkmaastricht.net/.
Op elke zondag is een eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk.
Het is gebruikelijk dat op de eerste en tweede zondag van de maand, na de eucharistieviering, koffie achter in de kerk wordt geschonken.

Let op!

Wegens de nieuwe coronaregels zal dit laatste voorlopig niet doorgaan. Ook zal tijdens de Eucharistieviering en andere uitvoeringen de afstand regel van 1,5 meter moeten worden in acht genomen.

Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster, Henk Boetsen:
– telefonisch: 043 – 36 32 641 of mobiel: 06-12 47 84 21
– of vul het wijzingsformulier in.

Belangrijke telefoonnummers:

Alarm Spoed: 112
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 387 77 77
Pastorale hulpdienst: Larissa, voorheen Klevarie: 043 – 631 45 00

Ter attentie: in de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.