Parochieblad

Jaargang 8 nummer 9.

September 2022

HONDERD JAAR KOEPELKERK

Zondag 28 augustus, 22e zondag door het jaar, om 10.30 uur

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: orgelspel Hub Wolfs.

Door celebrant gehouden preek:
Broeders en zusters in Christus. In de eerste lezing net als in het evangelie gaat het over menselijk gedrag, namelijk nederigheid. In de eerste lezing koppelt Sirach dat direct aan rijkdom. ‘Als gij rijk zijt, blijf dan bescheiden’, zegt hij. Misschien is het goed daar eens aandacht aan te besteden. Niet dat wij allen rijke mensen zijn, integendeel, misschien zijn er onder ons mensen die het helemaal niet breed hebben. Maar toch is het goed dat we rijkdom eens aan de orde laten komen, want rijk zijn is wereldwijd zonder twijfel een van de belangrijkste, misschien zelfs dé belangrijkste doelstelling van heel veel mensen.
Waarom zegt Sirach dat we bescheiden moeten blijven? Het antwoord luidt: Omdat we onszelf niet geschapen hebben. We zijn geschapen door God onze Heer, niet zomaar, maar naar zijn beeld en gelijkenis; en alles wat we bezitten, hebben we aan Hem te danken.
De schepping, de wereld, de aarde zijn niet van mensen alleen, maar van God, het is een gave van God aan de mensen. Dus moeten wij ook, net als alle andere mensen, respect hebben voor zijn schepping.
Die schepping betreft niet alleen de aarde en het heelal, maar ook onze medemensen. Ook voor hen moeten we dus respect hebben, moeten we nederig en bescheiden blijven. Dat is iets dat we ons allen moeten afvragen: hebben wij echt respect voor onze medemensen, of alleen voor mensen die we als onze gelijken beschouwen of voor mensen die boven ons staan? Hebben we evenveel eerbied voor mensen van een andere stand, een andere kleur, een andere taal, een andere geaardheid? Misschien is dat niet vanzelfsprekend, en dat was het zeker niet in de tijd van Jezus. Vandaar dat Hij zegt: ‘Als je een gastmaal geeft, nodig dan niet je bloedverwanten of je rijke buren uit, maar armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden, want aandacht voor die medemensen maakt je gelukkig.’
Zusters en broeders, vandaag kregen we zowel in de eerste lezing als in het evangelie de raad om nederig en bescheiden te blijven, en om oprechte aandacht te hebben voor de aarde en voor onze medemensen, want alles en iedereen  behoort toe aan God en zijn schepping, en die hebben we niet in eigendom gekregen.
Op 1 september  is voor alle christenen wereldwijd de Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping. En het blijft daar niet bij, want 1 september is ook het begin van het nieuwe schooljaar. Het begin van een nieuwe levenstijd voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Voor allen een tijd om te groeien in inzet voor zichzelf en anderen, en in aandacht en wederzijds respect.
Een tijd ook om zich thuis te voelen op school. Dat wensen we toe aan leerkrachten, leerlingen en ouders, en ons allen wensen we toe dat we ons met een nederig hart  en vol aandacht voor onze medemensen thuis zullen voelen in Gods heerlijke schepping.
Amen.

Samenwerkingsverband Oost-Maastricht

Zoals kapelaan Austin heeft aangekondigd, start op 1 september 2022 de federatie c.q. samenwerkingsverband Oost-Maastricht onder leiding van pastoor Mgr. Everard de Jong, E.d.Jong@bisdom-roermond.nl, de hulpbisschop.

In Maastricht-Oost hebben sinds 1 september twaalf parochies één gezamenlijk pastoraal team binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband omvat – op één na (Wijck) – alle parochies in Maastricht ten oosten van de Maas.

Mgr. Everard de Jong is met ingang van 1 september benoemd tot pastoor van het gezamenlijk pastoraal team voor de volgende 12 parochies: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Gulielmus (Wittevrouwenveld/Wijckerveld), H. Hart van Jezus (Koepelkerk), H. Johannes Bosco (Heugemerveld), H. Johannes de Doper (Limmel), H. Antonius van Padua (Nazareth) Sint Petrus’ Banden (Heer), H.H. Monulphus en Gondulphus (De Heeg), H. Michaël (Heugem), H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburga (Amby).
Mgr. De Jong was al pastoor van de parochies Sint Petrus Banden (Heer), H.H. Monulphus en Gondulphus (De Heeg), H. Michaël (Heugem), H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburga (Amby).

Pater Mattie Jeukens O.F.M. die pastoor was van de parochies: O.-L.V. van Lourdes, H. Familie en H. Gulielmus heeft met ingang van 1 september eervol ontslag gekregen uit deze functie en is met ingang van dezelfde datum benoemd tot kapelaan van het gezamenlijk pastoraal team.

Ook de kapelaans Slaven Brajkovic en Austin Joseph zijn benoemd tot kapelaan van het gezamenlijke pastoraal team. Brajkovic was al kapelaan in Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby en Joseph in de Koepelkerk en Heugemerveld.

In deze laatste twee parochies was deken John Dautzenberg tot 1 september administrator (waarnemend pastoor). Hij heeft eervol ontslag gekregen uit deze functie. Nu ook de wijken Limmel en Nazareth aansluiten bij het samenwerkingsverband van Maastricht-Oost heeft pastoor Paul Horsch eervol ontslag gekregen als pastoor van deze parochies, Hij kan zich nu helemaal gaan richten op de parochiefederatie van Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, Moorveld en Ulestraten, waar hij al pastoor is.

Alle parochies hebben moeite om voldoende vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Het kerkbezoek en de inkomsten lopen terug waardoor financiële problemen ontstaan. De krachten moeten nu gebundeld worden om het rooms-katholieke geloof in Oost-Maastricht vitaal te houden.
De beleving van ons geloof is niet alleen parochie gebonden. De RK-kerk is een wereldkerk. Bovendien kan samenwerken met andere parochies ons veel leren. Misschien nog belangrijker: met meer mensen kunnen wij meer dingen beter doen. Daardoor wordt de lokale geloofsgemeenschap behouden voor toekomstige generaties.
Het bisdom stimuleert federatievorming van parochies. Dat begint met het samenstellen van één kerkbestuur en één exploitatie voor alle parochies en kerken.
Het is belangrijk dat in het federatiebestuur de deelnemende parochies zijn vertegenwoordigd. Naast de traditionele kerkmeesterfuncties (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en een kerkmeester voor gebouwen en terreinen) zijn ook de portefeuilles ‘pastorale zaken’ en ‘personeel en organisatie’ van belang.
Samenwerken in een groot verband heeft voordelen. Maar federatievorming mag niet leiden tot minder lokaal en persoonlijk contact. De nabijheid van een priester en kleinschalige activiteiten in de eigen parochie en wijk blijven nodig. De beste garantie hiervoor is dat we eucharistievieren en met elkaar contact zoeken. 
Laten we niet de fout maken dat we wachten op initiatieven van anderen. Een vitale geloofsgemeenschap wordt niet benoemd door het bisdom of georganiseerd door priesters, maar zijn wij zelf. Niet enkele grote activiteiten maar de vele kleine dingen verbinden ons met elkaar en God.    
Kapelaan Austin en het kerkbestuur van de Koepelkerk zullen u op de hoogte houden van de federatievorming.
Willem Wolters

Eucharistievieringen in de Koepelkerk, september 2022

Zondag 4 september, 23e zondag door het jaar, Germaine viering, om 10.30 uur

 • Celebrant: emeritus pastor F. Delahaye
 • Misintenties: Mario de Leeuw, familie en vrienden de Leeuw-Mol; Mia Darding; overleden parochianen in de laatste twaalf maanden en de Germaine kinderen
 • Muziek: Koninklijk Sint Caeciliakoor uit Heer

Koffie na afloop van de eucharistieviering.

Door celebrant gehouden preek:
Vond u dat ook geen mooie brief zojuist, van Paulus aan Filémon. Ik was erdoor getroffen. Onésimus, moet u weten, was de slaaf van Filémon. Hij was bij hem weggelopen. Hij wilde waarschijnlijk een vrij mens zijn. Wie wil er nou lijfeigene van een ander zijn?  Er zijn er nog genoeg, ook nu nog in onze wereld, slachtoffers van mensenhandel en zelfs kinderen die gedwongen worden tot arbeid zonder eerlijk loon, zelfs tot prostitutie. Migranten die in Zuid Europa onze groente telen in onmenselijke omstandigheden en onderbetaald. Slaven eigenlijk.
Onésimus was hij bij Paulus terechtgekomen en die had hem voor Christus gewonnen. Paulus moest die weggelopen slaaf volgens de Romeinse wet terugsturen naar zijn rechtmatige eigenaar. Dat doet hij ook, maar hij doet er een brief bij. Die hoorde u zojuist. Een brief met het verzoek om Onésimus niet langer te zien als een slaaf, maar als een geliefde broeder. Filémon was zelf ook christen. En dan kun je het niet maken – zeg nou zelf Filémon – om een ander te knechten, te kleineren, te behandelen als je bezit en uit te buiten.
Hier Filémon, schrijft Paulus dan, hier heb je je eigendom terug. Maar hij is nu ook van Christus. En dus is hij je broeder. Behandel hem dan ook zo. Ik kan het niet van je afdwingen, ik doe alleen een beroep op jou, als christen. Dat was wel veel gevraagd voor de rijke Filémon, in de verhoudingen van die dagen: je slaaf ineens als geliefde broeder gaan zien en behandelen. In de verhoudingen van die tijd was slavernij een pijler van de economie. Zoals dat ook bij ons zo was nog tot in de 19e eeuw, toen de slavernij pas werd afgeschaft. Veel mensen van Afrikaanse oorsprong hebben er onder geleden. Nederland heeft er goed geld mee verdiend.
Ja, het was veel gevraagd van Filémon om zijn slaaf te laten gaan.
Maar christen-zijn kan wel vaker iets van je vragen, véél van je vragen soms. Dat zegt Jezus zelf in het evangelie dat we daarna hoorden.  Tot de velen die met de populaire rabbi meelopen. Ze willen misschien nog een wondertje van Hem zien of ze hopen dat hij hen nog eens volop brood te eten geeft. Ze lopen wel achter hem aan, maar ze zijn geen echte volgelingen.
Weet wel, zegt Jezus, wie mij volgen wil in mijn denken en doen, die kan ook het kruis tegen komen op zijn weg. Hij zal ook uitgedaagd worden om een weg te gaan die niet altijd de makkelijkste is.
En met een paar krasse uitspraken schudt hij de meelopers  wakker. Denk goed na. Wie een toren gaat bouwen, denkt ook eerst na over wat hij gaat beginnen.
Er hebben wel eens mensen tegen me gezegd dat ik nog de ooit geplande toren moest bouwen bij de kerk van Sint Pieter beneden. Ik heb eens gerekend en ben er maar nooit aan begonnen.
Jezus zoekt geen meelopers, maar navolgers. Christen-zijn ligt wel even anders dan lid zijn van een sportclub of zangvereniging. Dat vraagt trouwens ook wat van je. Maar christen-zijn kun je niet reserveren voor een avond in de week of een zondagmorgen. Het kleurt je hele leven. Het vraagt een persoonlijke keuze. Dat je naar het leven kijkt en naar mensen, zoals Jezus.
En dat kan iets van je vragen. Bijvoorbeeld dat je anderen als geliefde broeder of zuster ziet. En dat je niet om hun kruis heen loopt. Maar het probeert mee te dragen. Ook dat hoort bij Jezus volgen.
Amen.

Zondag 11 september, 24e zondag door het jaar, om 10.30 uur

 • Celebrant: emeritus Deken L. Kleinen
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: cantor Eric Habets, orgelspel Hub Wolfs

Door celebrant gehouden preek:
Beste mensen,
Het was een lang evangelie zojuist. Daarom zal ik proberen kort iets er over te zeggen. Jezus houdt ons vandaag drie spiegels voor: de eerste spiegel gaat over het verloren schaap, de tweede over de verloren drachme, een geldstuk uit die tijd, en de derde over de verloren zoon, ook wel genoemd het verhaal van de barmhartige vader.
De eerste spiegel: het verloren schaap. U kent allemaal de afbeelding van Jezus met dat schaap op zijn schouders. Het is een afbeelding van Jezus als de Goede Herder, die ongeveer 1800 jaar geleden ontstaan is. Wat betekent die afbeelding? Als we goed kijken, dan zien we dat Jezus geen schaap over zijn schouders draagt, maar een bok. Bokkige mensen kennen we allemaal. Dat zijn van die figuren van wie we zeggen: met die is niet te praten. Het is allemaal zijn eigen schuld, hij moet het maar voelen. Daarmee sluiten we die mens buiten. We zetten hem buiten onze gemeenschap. Jezus, God sluit nooit iemand uit, ook bokkige mensen niet. Ook bokken brengt Hij terug naar de kudde. Iedereen hoort erbij.
De tweede spiegel: de verloren drachme. Dat geldstuk kan er niets aan doen, dat het verloren is. Die vrouw heeft goed in de gaten, dat zij beter had moeten opletten, dan was dat geldstuk niet uit die beurs gevallen. Terwijl ze het huis aan het schoonmaken is tijdens haar zoektocht, maakt zij ook haar eigen geweten schoon en ontdekt ze, dat je, wat je kwijt bent, moet zoeken in je eigen binnenkamer.
Bezinning en gewetensonderzoek zijn belangrijk om je bestemming terug te vinden.
De derde spiegel: de verloren zoon oftewel de barmhartige vader. U kent misschien de prachtige afbeelding die Rembrandt gemaakt heeft van de ontmoeting van vader en zoon, de zoon met een kaalgeschoren hoofd op zijn knieën voor de vader. Ook hier moeten we weer goed kijken en dan zien we dat de zoon het hoofd van een baby heeft, van een pasgeborene. Alsof Rembrandt wil zeggen: als je je doel in je leven mist en je komt weer thuis, je keert weer om, je bekeert je, dan is dat een nieuwe geboorte, opstanding uit dood leven. Daar is het God, de Vader in het verhaal, om te doen: zijn zoon, zijn dochter omarmen als ze terugkeren, nadat ze gedanst hebben rond het gouden kalf en hun levensdoel totaal uit het oog hebben verloren. Dat is de derde spiegel: mijn kind was dood en zie, hij leeft, hij is opnieuw geboren.
Nu, tot slot, een verhaaltje. Een zoon doet alles wat zijn ouders vreselijk vinden. Uiteindelijk komt hij in een ver land tot bezinning. Zijn ouders wonen in een huisje langs het spoor. Hij schrijft zijn moeder een brief: “Ik begrijp dat je mij na zo’n lange tijd niet meer wilt zien. Maar als ik welkom ben, hang dan een wit laken aan de waslijn. Ik kom om tien uur met de trein langs. Als ik het laken zie, weet ik dat ik welkom ben.’
Hij zit in de trein.. ..hij durft niet te kijken. Vlak voor het moment dat hij langs zijn ouderlijk huis komt vraagt hij aan een medepassagier om te kijken of hij een wit laken ziet. Zijn medepassagier zegt: “Jongen, moet je zien, er hangt niet één laken. ..de hele tuin hangt vol.”
Amen.

Zondag 18 september, 25e zondag door het jaar, veteranenviering, om 10.30 uur

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen, Mario de Leeuw, familie en vrienden de Leeuw-Mol
 • Muziek: Moorvalley vocal group uit Veenendaal

Door celebrant gehouden preek:
Broeders en zusters in Christus. Misschien is het u ook al opgevallen dat veel mensen tegenwoordig geen aandacht meer hebben voor elkaar, maar dat ze met hun iPad of smartphone bezig zijn. In de trein, in een restaurant, aan het strand, in het park, op het plein, waar dan ook: mensen, ook vaders, moeders en de kinderen, zeggen geen woord tegen elkaar, want allen zijn ze met hun ding bezig. En als ze in grote groepen Pokémon spelen, hebben ze alleen daar belangstelling voor. Niet voor elkaar, niet voor de wereld waarin ze leven, maar voor de fantasie wereld van de games. Dat wordt op de duur hun enige wereld.
Die afzijdigheid van de wereld van anderen staat ook centraal in de lezingen van vandaag, maar de oorzaak is anders. Het gaat niet om iPads, smartphones en games, maar om geld, heel veel geld. Niet voor anderen, maar voor zichzelf. In beide lezingen zijn de wegen die daarbij gevolgd worden zeker niet de wegen die Jezus ons voorgaat. In de eerste lezing hebben vreselijk gewetenloze handelaars alleen maar plannen om te liegen en te bedriegen, op te lichten, uit te buiten en te vervalsen. De kleine man, die te arm is om normaal te kunnen leven, zullen ze kopen en verkopen als een nietigheid, want meer dan de prijs van een paar schoenen is hij volgens hen niet waard.
De rentmeester in het verhaal van Jezus is niet zo wreed. Hij lijkt veeleer op de verloren zoon in de parabel van afgelopen week. Ook hij verkwist dus zonder ophouden massaal veel geld dat niet echt het zijne is, en als hij merkt dat dit slecht gaat aflopen, heeft hij, net als de verloren zoon, geen berouw en ook geen schuldbesef, maar zoekt hij alleen maar een uitweg om zijn toekomst te verzekeren.
Waar staan wij? Zijn wij kinderen van het licht of van de duisternis? Is geld en bezit voor ons een mammon, of een middel om te leven en anderen te helpen? Vandaag is het Vredeszondag. Gaan wij mee op zoek naar vrede in een wereld die vreselijk geteisterd wordt door conflicten, terrorisme en burger oorlogen? Een wereld die ook meer en meer kapot gaat, waar de kloof tussen arm en rijk elke dag dieper wordt en het aantal vluchtelingen elke dag stijgt.
Vandaag is de dag, waarop wij denken aan de mensen, die in oorlogen gestreden hebben en nog strijden voor vrede en gerechtigheid. Op 13 en 14 september was de bevrijding van Maastricht. Vandaag denken wij aan al die mensen, die gestorven zijn en vrede voor ons bewerkstelligd hebben. Wij denken met respect en dankbaarheid aan hen. Er zijn meer dan zeventig miljoen mensen zonder huis en zonder  thuis, en ook zonder toekomst. Allemaal slachtoffers van de mammon van anderen. Laten wij geen mammon aanbidders zijn, maar kinderen van het licht, zodat we de mammon gebruiken zoals Jezus dat zegt: om te delen. Alleen dan krijgt de mammon een menswaardig gelaat. Een gelaat dat God bij zijn schepping naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen.
Jezus is daaromtrent heel duidelijk. Hij zegt: ‘Geen knecht kan twee heren dienen’. En Hij verduidelijkt: ‘Gij kunt niet God dienen en de mammon’. En de mammon, dat is de geldduivel, de bezitsdrang, de verslaving aan geld en bezit. Als je die mammon dient, denk je alleen aan jezelf, en kan je God dus niet dienen. Want God dienen, dat is proberen te leven op de weg van  God, en dat is de weg van liefde. Liefde voor God en voor elkaar. Liefde en inzet voor anderen, vooral voor mensen in nood. Voor armen, zieken, mensen vol problemen.
Zusters en broeders, dat is de weg van God, dat is de weg die Jezus ons voorgaat. Hij weet dat dit een moeilijke weg is, omdat bezit en eigenbelang zo diep in onze genen blijken te zitten. Dus reikt Hij ook een idee aan om toch Gods weg te kunnen gaan. Hij zegt: ‘Als je dan toch verslaafd bent aan de mammon, gebruik die mammon dan om vrienden te maken. Deel dus je overvloed mee met mensen die dat nodig hebben. Mensen die geen kansen hebben. Mensen in nood. Want zo deel je mee met Gods liefde. En zo ga je, langs een omweg, toch de weg van God. Zo dien je God dus toch’. Laten we zeker proberen die weg te gaan. De weg van God, en niet de weg van alleen maar de mammon.
Amen.

Zondag 25 september, tweede viering 100 jaar Koepelkerk, om 10.30 uur

 • Celebrant: Kapelaan Austin
 • Misintenties: zieke mede- en oud-parochianen
 • Muziek: Cantara koor en orgelspel o.l.v. John Schreurs.

Door celebrant gehouden preek:
Broeders en zusters in Christus. Vandaag is een bijzondere dag voor ons. Het is de maand, waarin de bouw van onze parochiekerk afgerond werd. Daarom wil ik ook deze mis, deze bijzondere mis samen met u vieren. Het hoofdthema van de lezingen van deze zondag is de waarschuwing dat we niet egoïstisch moeten zijn. Wij moet delen in ons leven.
De lezingen van vandaag benadrukken de waarheid dat rijkdom zonder actieve genade voor de armen grote goddeloosheid is. De lezingen waarschuwen ons ervoor om geld niet tot het doel van ons bestaan ​​te maken. Aan het einde van ons leven controleert God alleen wat voor mensen we waren en wat voor goeds we voor anderen hebben gedaan. We zijn op de goede weg als we onze aardse rijkdom gebruiken om ons hemelse doel te bereiken. Amos geeft in de eerste lezing een krachtige waarschuwing aan degenen die rijkdom zoeken ten koste van de armen en die hun tijd en geld alleen aan zichzelf besteden.
In de tweede lezing spoort Paulus ons aan om “rechtvaardigheid, toewijding, geloof, liefde, geduld en zachtmoedigheid na te streven” – edele doelen , die ook in moeilijke tijden nagestreefd moeten worden ten dienste van onze naasten.
In het evangelie van vandaag geeft Jezus ons een waarschuwing. Hij wijst op het lot van de rijke man, die zijn plicht verzaakte. De rijke man toonde geen barmhartigheid en geen compassie met de arme Lazarus. De rijke man werd gestraft, niet voor het hebben van rijkdom, maar voor het veronachtzamen van wat de schrift ons leert, hoe om te gaan met onze naasten.
Rijkdom en armoede vormen reeds van oudsher een probleem. Niet alleen hier, maar overal op aarde. Mensen weten vaak niet hoe om te gaan met rijkdom en armoede. Ze doen onzinnige dingen, sluiten zich op in zichzelf, in hun eigen wereldje. Rijkdom en armoede jagen mensen uit elkaar, zetten mensen tegen elkaar op, richten muren op tussen mensen en gemeenschappen.
Zusters en broeders, vandaag hoorden we harde woorden van Amos en een al even hard verhaal van Jezus dat met een krachtige boodschap eindigt. De rijkaard smeekt dat Abraham, Lazarus naar zijn broers zou zenden om hen te waarschuwen dat ze hun leven moeten veranderen, want anders wacht hun dezelfde ellende als die waarin hij voor eeuwig moet leven. Maar Abraham is even resoluut als Amos in de eerste lezing. ‘Het woord van God is krachtig genoeg’, zegt hij. Het woord van God is krachtig genoeg … Laten we oprecht ons best doen om naar dit woord te luisteren en er ook naar te leven. Jezus zelf heeft ons dat toch voorgeleerd.
Amen.

Bedevaart naar Kevelaer

Beste mensen in Christus,
In de afgelopen 3 jaren zijn wij door corona niet op vakantie naar een andere plaats kunnen gaan en ook niet naar een andere bekende bedevaartsplaats. Het is nu tijd om dit in de halen, want corona is bijna voorbij. Nu kunnen wij gelukkig wel naar een andere plaats of bedevaartplek gaan.
Dit jaar kunnen wij samen met de parochianen van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk naar Kevelaer gaan. Het is een mooie plek en een inspirerende bedevaartsplaats. Dit jaar op 20 oktober 2022 gaan wij naar Kevelaer. Kevelaer is een mooie bedevaartsplaats, waar verschillende mooie kerken en kapellen zijn. Daar kunnen wij samen bidden en lekker eten en drinken en samen gezellig winkelen.
Wij vertrekken om 8:30 uur bij de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk en wij komen terug rond 19:00 uur. De kosten zijn 20 euro per persoon voor de bus en het boekje. Iedereen is van harte welkom.
Jullie kunnen je aanmelden en betalen op de pastorie Voltstraat 45 op maandag en dinsdag van 10:00 uur tot 16:00 uur en op woensdag tot en met vrijdag van 11:00 tot 12:00 of bij kapelaan Austin. Onderaan vinden jullie het telefoonnummer van de kapelaan en het e-mail adres. Daar kunnen jullie je ook aanmelden. Nogmaals iedereen is van harte uitgenodigd.
Samen bidden tot Maria en samen worden wij sterk door het gebed.
Kapelaan Austin
Email : arockiaaustin10@gmail.com.
Tel: 0687971327

De parochies Joannes Bosco, H. Hart van Jezus en OLV van Lourdes vormen een federatie in oprichting. 

Contact Joannes Bosco parochie en H. Hart van Jezus parochie (Koepelkerk):
Kapelaan Austin, email: arockiaaustin10@gmail.com, tel.: 0687971327, Prof. Dumoulinstraat 1, 6224 BN Maastricht
Koster Henk Boetsen, email: henkboetsen@gmail.com , tel. 043 – 36 32 641, mobiel 0612478421
Kerkbestuur: Armand Blanken, email: armand.blanken@kpnmail.nl , tel.: 0654331955, en Willem Wolters, email: info@willemwolters.nl, tel.: 0646705520 .

Wij zijn op zoek naar jou!
Het zijn de vrijwilligers die onze parochies en Koepelkerk vitaal houden. Extra handen en hoofden zijn altijd welkom. Er is behoefte aan acolieten, lectoren, collectanten, bestuursleden en iedereen die kan helpen om kleine en iets grotere technische klussen in en rond het kerkgebouw op te pakken. Er zijn activiteiten die veel of weinig tijd en energie kosten. Dat kan alleen een bepaalde dag, week of maand in het jaar betreffen. Daarom is er voor iedereen een passende kleine of grotere activiteit.
Bij een vitale geloofsgemeenschap hoort dat we elkaar aandacht geven. Misschien wilt u iemand af en toe bellen of bezoeken en met hem of haar een kopje koffiedrinken? Wij weten welke parochianen u hiermee een geweldig plezier kunt doen, al is het maar eenmaal per maand. Hebt u interesse, laat het ons weten. Wij maken graag een afspraak om over uw mogelijkheden te praten.

Kopij, misintenties en huisbezoek:

Artikelen voor de Overkoepeling van de maand oktober 2022 kunt u opgeven t/m 22 september 2022. Misintenties die te laat voor de Overkoepeling worden aangeleverd, kunnen wel tijdens de eucharistieviering worden voorgelezen.
Het aanleveren van kopij kan als volgt gebeuren:
– op het adres Kopij Overkoepeling Heerderweg 1, 6224 LA Maastricht;
– per telefoon: Willem Wolters, 06-46705520;
– per e-mail: info@willemwolters.nl;
– in de doos achter in de kerk, vóór of na de H. Mis.

Het aanvragen van een gesprek met Kapelaan Austin of een van de Emeriti Pastores kan rechtstreeks of via koster Henk Boetsen.
Het opgeven van misintenties kan als volgt gebeuren:
– per telefoon: Koster Henk Boetsen: 043-3 63 26 41 of 06-12478421;
– per e-mail: henkboetsen@gmail.com
– in de doos achter in de kerk, voor of na de H. Mis;
Klik hier om het formulier voor de Misintentie aan te vragen
Kapelaan Austin brengt graag een huis- en ziekenbezoek. Ook kan hij de H. Communie bij u thuis geven.

Wat u moet weten:
Op donderdagmiddag is een eucharistieviering om 14.30 uur voor de Gebedsgroep en belangstellenden in de Dagkapel.

Op zaterdag tussen 8.00 en 12.30 uur viert de Eritrese Orthodoxe Kudus Gebriel (heilige engel Gabriël) Kerk haar geloof in de Koepelkerk. Zij beschikt nu over een gewijde plaat die de Ark van het Verbond symboliseert en is daardoor nu in de Eritrese Orthodoxe Kerk geregistreerd. 

Op zaterdagavond is een eucharistieviering om 19.00 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk. Voor meer informatie, zie hun website: https://www.lourdeskerkmaastricht.net/.

Op elke zondag is een eucharistieviering om 10.30 uur in de Koepelkerk.

Let op!
Verhuizingen of het veranderen van telefoonnummer, c.q. e-mailadres s.v.p. doorgeven aan de koster, Henk Boetsen:
– telefonisch: 043 – 36 32 641, mobiel: 06-12 47 84 21 of per e-mail: henkboetsen@gmail.com
– voor algemene vragen, mutaties of dergelijke per e-mail: koepelkerk.maastricht@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:
Alarm Spoed: 112
Alarm geen spoed: 0900-8844 (Politie)
Huisartsenpost: 043 – 387 77 77
Pastorale hulpdienst: Larissa, voorheen Klevarie: 043 – 631 45 00

Ter attentie: in de garage is nog een parkeerplaats voor een auto beschikbaar. Belangstelling? Gaarne melden bij het kerkbestuur of de koster.